Profil 

B-Alien


4444111155551144229933552211
3+44+4a4b4c5+5a5a+5b5b+5c5c+6b

Nom de la voieDateNiveau | StyleNom du massif

28-8-2016

Ovide's paradise28-8-20164b / redpoint Rochers de Hotton
Mowgli (La Directe Mandille)28-8-20164+ / redpoint Rochers de Hotton
Lucas (Le Petit Lapin)28-8-20165a+ / redpoint Rochers de Hotton
Bompa André (variante)28-8-20164c / redpoint Rochers de Hotton
Les pendulettes28-8-20164 / a vue Rochers de Hotton
hook28-8-20165+ / redpoint Rochers de Hotton

22-5-2016

21-5-2016

27-3-2016

20-3-2016

7-9-2014

10-8-2014

27-7-2014

21-7-2014

16-6-2014

29-5-2014

10-5-2014

19-4-2014